Chat with us, powered by LiveChat

Terms & Conditions

Brugervilkår for diskretbolighandel.dk

 Fri Bolighandels (tidligere Diskret Bolighandel) brugervilkår (Scroll ned for at se vores persondatapolitik)

Resume

Fri Bolighandel ApS har en platform, som kan anvendes til at sælge eller købe boliger, enten som selvsalg, eller for professionelle at bruge platformen til såkaldte skuffesalg.

De vigtigste betingelserne i punktform er følgende:

· Det er ikke tilladt på nogen måde at linke til boliger på fribolighandel.dk eller på andre måde hente nogen form for information fra udlagte annonce ind på andre sites eller systemer.

· Det er dog altid tilladt for private, til eget brug, at printe og bruge de salgspræsentationer og informationer som man selv har været med til at lægge ind på siderne, og dele som man selv ønsker. Blot det ikke resulterer i kopiering til offentlige boligsider med registreret liggetid.

· Alle priser nævnt på siden er engangsbeløb inkl. moms for vores tjenester

Introduktion

Disse vilkår gælder for kundernes (herefter benævnt Forbrugeren, som også betyder kunden uanset om dette er en privat eller erhvervskunde) brug af services fra Fri Bolighandel ApS, som bl.a. leverer en platform til kunder som ønsker at købe eller sælge boliger og ejendomme på fribolighandel.dk og gennem samarbejdspartnere.

Fri Bolighandel ApS, CVR-nr. 42045829, har hjemsted på Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg, Danmark, og benævnes i det følgende ”Diskret Bolighandel”. Fri Bolighandel kan ligeledes kontaktes på e-mailen: info@fribolighandel.dk , eller på telefon 6110 1525

Anvendelse af Fri Bolighandels produkter

Forbrugeren kan inde på fribolighandel.dk enten:

 1. Oprette annoncer for sin(e) ejendom(e) med indhold af diverse dokumenter og indhold (samlet benævnt ”Indhold”).
 2. oprette en køberprofil, hvor man kan få adgang til at se alle annoncer på Fri Bolighandels hjemmeside

Begge typer er herefter benævnt ”brugerprofil”

Fri Bolighandel kan slette Forbrugerens brugerprofil, såfremt den har været inaktiv i 6 måneder. Forbrugeren vil blive varslet ca. 2 uger før en eventuel sletning af Forbrugerens brugerprofil.
.Fri Bolighandel er berettiget til at lukke Forbrugerens adgang til Fri Bolighandels produkter, hvis Forbrugeren ikke vil acceptere ændringer og opdateringer af disse vilkår.

Fri Bolighandels rolle i forhold til aftaler indgået på baggrund af annoncer formidlet af Fri Bolighandel eller Fri Bolighandels samarbejdspartnere

Fri Bolighandel og Fri Bolighandels samarbejdspartnere formidler tilbud imellem Forbrugeren og forskellige erhvervsdrivende og andre forbrugere vedrørende ejendomme, boliger og alle de tillægsydelser og andre produkter der evt. kan blive brug for i forbindelse med disse. Tilbudsgiverne er uafhængige af Fri Bolighandel. Tilbudsgiverne er selvstændigt ansvarlige for opsætning og indhold af tilbud, kundeservice og levering af de varer og tjenesteydelser, som de udbyder til salg. Fri Bolighandel er således ikke ansvarlig for udformningen af tilbudsgivernes tilbud, kundeservice eller levering af varer eller tjenesteydelser.

Priser og betalinger

Fri Bolighandel opkræver betaling for visse ydelser, som f.eks. et login for at tilgå hjemmesidens fulde indhold og/eller services. Priserne fremgår af Fri Bolighandels hjemmeside i forbindelse med bestilling.

Fri Bolighandel er til enhver tid berettiget til at ændre afregningsmetoder og prisernes størrelse fremadrettet med et varsel på løbende måned. Det vil sige med virkning fra den efterfølgende 1. i en måned, men Fri Bolighandel kan dog altid ændre sine priser midlertidigt, til fordel for kunden, eksempelvis i forbindelse med kampagner eller nye ydelser.

Såfremt Fri Bolighandel kræver betaling for en ydelse, som Forbrugeren ønsker at benytte, vil Forbrugeren forud for den endelige accept af købet af ydelsen, få oplyst prisen (inkl. moms). Fri Bolighandels priser er opgivet i danske kroner (DKK). Såfremt Forbrugeren ikke betaler, kan Fri Bolighandel begrænse Forbrugerens mulighed for at bruge ydelserne. Såfremt Forbrugeren betaler med kreditkort, MobilePay, Dankort eller på anden måde, kan Forbrugerens betaling blive pålagt et gebyr, som Forbrugeren vil blive oplyst om, når Forbrugeren foretager betalingen.

Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) være gældende for forbrugerens indrykning af Indhold, herunder annoncer.

Fortrydelsesretten gælder dog under ingen omstændigheder for indhold, der i henhold til Fri Bolighandels regler om annoncering eller disse brugervilkår enten 1) er blevet fjernet fra webstedet eller 2) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte Fri Bolighandels tjenesteydelser, eller 3) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer kunden at kundens Indhold vil blive indrykket/leveret af Fri Bolighandel inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Kunden accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart Fri Bolighandel har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold, eller efter at man har taget sit produkt i brug.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil Fri Bolighandel refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning.

For så vidt angår indrykning af betalingsannoncer på Fri Bolighandels online platforme forpligter Fri Bolighandel sig til at vise de pågældende annoncer indtil de annoncerede varer er solgt eller ikke længere er i din besiddelse, dog aldrig længere end den aftalte periode der er betalt for. Du accepterer at Fri Bolighandels tjenesteydelse herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder. Gratis adgang kan til enhver tid fortrydes og slettes af både Fri Bolighandel og Forbrugeren, så længe der ikke er betalt for ydelsen.

Opsigelse

Alle ydelser er engangsydelser for de specificerede priser. Det vil sige at alle produkter har en naturlig afslutning indenfor den tidsramme, der er betalt for. Det vil sige at man har købt et bestemt tidsinterval på platformen, uanset om man bruger det eller ikke. Opsigelser er derfor ikke relevante.

Klagemuligheder for forbrugere

Er du utilfreds med en service eller et produkt købt hos Fri Bolighandel, er du altid velkommen til at kontakte Fri Bolighandel på info@fribolighandel.dk. Vi vil herefter bestræbe os på at finde en løsning.

Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagen kan indsendes elektronisk via www.forbrug.dk.

Regler for anvendelse af Fri Bolighandel

Forbrugeren garanterer ved sin accept af disse vilkår, at Forbrugeren i forbindelse med sin brug af Fri Bolighandels ydelser:

 • Ikke annoncerer andres ejendom(me), medmindre de har en skriftlig fuldmagt til dette, som på forlangende kan fremvises til Fri Bolighandel ApS.
 • Ikke vil overtræde gældende lovgivning, herunder forbrugeraftaleloven, købeloven, aftaleloven, markedsføringsloven, ophavsretsloven og varemærkeloven,
 • Ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og øvrige immaterielle rettigheder,
 • Ikke vil kopiere, ændre eller distribuere hele eller dele af Fri Bolighandels hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder, varemærker eller øvrige immaterielle rettigheder,
 • Ikke uden Fri Bolighandels forudgående skriftlige godkendelse vil benytte eller opfordre andre til at benytte nogen former for robot, søgerobotter, ”scrapers” eller andre automatiske midler til at få adgang til Fri Bolighandels ydelser og indsamle indhold til noget formål,
 • Ikke uden Fri Bolighandels forudgående skriftlige godkendelse vil etablere et link til Fri Bolighandels hjemmesider på en sådan måde, at fribolighandel.dk eller indhold på fribolighandel.dk vises på andre hjemmesider (uanset om det er muligt at se, at data/indhold stammer fra fribolighandel.dk), herunder ved indlejring i form af iframe-teknikker eller tilsvarende,
 • Ikke vil distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade fribolighandel.dk eller brugerne af Fri Bolighandels interesser eller ejendom,
 • Ikke vil belaste Fri Bolighandels infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af fribolighandel.dk,
 • Ikke vil omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til Fri Bolighandels ydelser,
 • Ikke vil distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
 • Ikke helt eller delvist vil kopiere, ændre eller distribuere andre personers/annoncørers indhold,
 • Ikke vil indsamle og bruge oplysninger om andre, herunder bl.a. e-mail-adresser, til andet end besvarelse af den pågældendes henvendelse uden deres samtykke, eller
 • Ikke vil krænke bestemmelser i disse vilkår eller handle i modstrid med ånden i disse vilkår.

Det indskærpes, at Forbrugeren selv skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser/informationer fra tredjemand før der oprettes indhold på fribolighandel.dk.

Fri Bolighandel er berettiget til at udelukke Forbrugeren fra at annoncere på Fri Bolighandel eller fjerne Indhold fra Fri Bolighandels tjenester uden varsel, hvis Fri Bolighandel vurderer at Indholdet er i strid med disse vilkår, skader Fri Bolighandels goodwill eller i øvrigt findes generelt upassende.

Fri Bolighandels immaterielle rettigheder og rettigheder til Indhold

Alle immaterielle rettigheder knyttet til Fri Bolighandel og alle rettigheder til Fri Bolighandels ydelser, herunder grafik, specialtilpasninger, ændringer og lignende, tilkommer Fri Bolighandel. Forbrugeren har ikke ret til at lade tredjemand helt eller delvist kopiere data fra Fri Bolighandels produkter, herunder fra fribolighandel.dk.

Forbrugeren giver – når Forbrugeren opretter Indhold på Fri Bolighandel – Fri Bolighandel en global, ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. Fri Bolighandel gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.

Forbrugeren giver derudover Fri Bolighandel ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold, der oprettes på Fri Bolighandels tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker hel eller delvis kopiering af Fri Bolighandels tjenester eller tjenester, hvortil det pågældende Indhold er overført.

Forbrugeren garanterer at være berettiget til at give Fri Bolighandel ovennævnte rettigheder.

Intet i disse vilkår begrænser Forbrugerens rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, vedkommende opretter på Fri Bolighandels tjenester.

Forbrugerens ansvar for Indhold, der oprettes på Fri Bolighandel

Forbrugeren indestår for, at det Indhold Forbrugeren opretter på Fri Bolighandels tjenester ikke overtræder nogen love og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset hvorledes oprettelsen af indholdet sker.

Fri Bolighandel gennemgår ikke det indhold Forbrugeren opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Dette er således alene Forbrugerens ansvar.

Forbrugeren har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på Fri Bolighandels tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på Fri Bolighandels anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

Forbrugeren skal skadesløs holde Fri Bolighandel for ethvert tab som Fri Bolighandel måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Fri Bolighandel måtte afholde som følge af, at tredjemand fremsætter krav om at Indhold oprettet på Fri Bolighandels tjenester krænker dennes ret eller strider mod lovgivningen i øvrigt.

Fri Bolighandels systemer og ret til at foretage ændringer i systemerne

Fri Bolighandel bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og få afhjulpet eventuelle problemer hurtigst muligt, men Fri Bolighandel yder ingen form for driftsgaranti.

Fri Bolighandel har til enhver tid ret til at ændre funktionaliteten, herunder fjerne og tilføje egentlig funktionalitet fra systemet, og foretage de tekniske omlægninger og ændringer i Fri Bolighandels systemer og ydelser, som Fri Bolighandel finder hensigtsmæssige, uden at det udgør misligholdelse af Fri Bolighandels forpligtelser over for Forbrugeren.

Af hensyn til systemtekniske og sikkerhedsmæssige årsager, har Fri Bolighandel ret til at lukke for tredjemands adgang til Fri Bolighandels ydelse, hvis trækning af data efter Fri Bolighandels vurdering øges væsentligt udover hvad der forudsættes normalt ved den pågældende ydelse, har karakter af crawling af data, eller har karakter af anden form for misbrug, uden at Fri Bolighandel dermed er i misligholdelse over for Forbrugeren.

Fri Bolighandels forpligtelser over for Forbrugeren

Fri Bolighandel er forpligtet til at gøre sig kommercielle, rimelige bestræbelser på at levere de ydelser, som er aftalt, såfremt Forbrugeren rettidigt leverer det nødvendige materiale.

Fri Bolighandels ansvar

Fri Bolighandel påtager sig intet ansvar for forbrugeres/erhvervsdrivendes annoncer eller for de aftaler, som Forbrugeren indgår på baggrund af tilbud formidlet af Fri Bolighandel eller Fri Bolighandels samarbejdspartnere. Fri Bolighandel er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i forbindelse med tilbudsgivernes levering af varer eller tjenesteydelser, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Forbrugeren accepterer, at Fri Bolighandel ikke garanterer kontinuerlig eller sikker adgang til Fri Bolighandels ydelser og at Fri Bolighandel ikke gennemgår indhold eller oplysninger fra annoncører på og brugere af Fri Bolighandels ydelser, hvorfor Fri Bolighandel ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater. Forbrugeren accepterer endvidere, at Fri Bolighandel heller ikke på andre områder yder udtrykkelige, implicitte eller lovbestemte garantier eller indeståelser.

Forbrugeren accepterer, at Fri Bolighandel ikke er ansvarlig for noget tab, herunder direkte tab, tab af fortjeneste, driftstab, goodwill, omkostninger, udgifter og andre følgeskader, der opstår som følge af Forbrugerens brug af Fri Bolighandels hjemmesider, ydelser, produkter og platforme, selvom Forbrugeren underretter Fri Bolighandel herom, eller Fri Bolighandel med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Fri Bolighandel bliver fundet ansvarlig til trods for de foregående afsnit, er Fri Bolighandels ansvar over for Forbrugeren eller Forbrugerens aftaleerhververe eller kreditorer (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) Forbrugerens samlede betaling til Fri Bolighandel i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) Kr 1.000.

Personlige oplysninger

Ved at benytte ydelser, der tilbydes af Fri Bolighandel, indvilliger Forbrugeren i, at Fri Bolighandel (den dataansvarlige) behandler Forbrugerens personlige oplysninger som nærmere beskrevet i Fri Bolighandels persondatapolitik.

Forbrugeren er ansvarlig for, at dennes personlige oplysninger er nøjagtige og at beskytte sin adgangskode/ sit NemID. Såfremt Forbrugerens adgangskode/NemID er blevet misbrugt, skal Forbrugeren straks anmode kundeservice om at ændre adgangskoden og/eller spærre kontoen.

Meddelelser

Meddelelser til Fri Bolighandel skal sendes til info@fribolighandel.dk, og Fri Bolighandel er berettiget til at sende meddelelser til Forbrugeren til den af Forbrugeren angivne e-mailadresse.

Ændringer eller rettelser

Fri Bolighandel kan ændre disse vilkår med en uges varsel. Forbrugeren accepterer, at meddelelse om ændringer kan gives pr. e-mail eller på Fri Bolighandels hjemmeside, og at brug af Fri Bolighandel efter varslets udløb udgør en accept af de nye vilkår.

Afsluttende bestemmelser

Disse vilkår først og derefter Fri Bolighandels persondatapolitik, udgør aftalegrundlaget mellem Fri Bolighandel og Forbrugeren og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af Fri Bolighandel har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

Fri Bolighandel er berettiget til at overdrage fribolighandel.dk og andre af dets produkter til tredjemand samt alle rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår uden forudgående samtykke fra Forbrugeren.

Såfremt Fri Bolighandel ikke håndhæver en bestemmelse, betyder dette ikke, at Fri Bolighandel har givet afkald på sin ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogle af disse vilkår ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.

Disse vilkår er undergivet dansk ret og alle tvister eller retlige krav mellem Fri Bolighandel og Forbrugeren, der måtte opstå som følge af eller i sammenhæng med Forbrugerens brug af Fri Bolighandels hjemmesider, ydelser, produkter og platforme, skal afgøres ved Retten i København som første instans.

 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for fribolighandel.dk

Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt.
Dette dokument forklarer hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, herunder i forbindelse med indsamling, brug, offentliggørelse, videregivelse, opbevaring og beskyttelse.

Den dataansvarlige er:

Fri Bolighandel ApS (”Diskret Bolighandel”)
Vandtårnsvej 77
2860 Søborg
Danmark, CVR-nr. 42045829

Omfang

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for alle Fri Bolighandels websteder, programmer, tjenester og værktøjer (samlet kaldet "tjenester"), hvor der henvises til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, uanset hvordan du får adgang til eller bruger dem, herunder via mobilenheder.

Vi kan ændre denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger til enhver tid ved at offentliggøre den ændrede version på dette websted, herunder ikrafttrædelsesdatoen for den ændrede version.

Personlige oplysninger, som vi indsamler

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar person kan identificeres, direkte eller indirekte, ved at referere til en identifikator såsom navn, identifikationsnummer, adressedata, en onlineidentifikator, cookie, eller til en eller flere faktorer, som er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Vi betragter ikke personlige oplysninger som værende informationer, der er blevet anonymiseret eller sammensat, så de ikke længere kan bruges til at identificere en specifik fysisk person, hverken i kombination med anden information eller på anden vis.

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du bruger vores tjenester.

Vi indsamler personlige oplysninger fra dig og enhver enhed (herunder mobilenheder), du bruger, når du: benytter vores tjenester, opretter en brugerkonto hos os, giver os information i en webformular, opdaterer eller tilføjer oplysninger om din brugerkonto, deltager i fællesskabets diskussioner, chatsamtaler eller konfliktløsninger, eller når du på anden vis korresponderer med os.

Nogle af disse personlige oplysninger er nødvendige at afgive for at oprette en brugerkonto hos os. Afgivelse af alle andre personlige oplysninger er frivillig, men kan være nødvendig for at kunne bruge vores tjenester, f.eks. tilbuds- eller kontaktoplysninger, der er nødvendige for at offentliggøre en annonce.

Vi indsamler personlige oplysninger som beskrevet nedenfor.

Personlige oplysninger, som du giver os, når du bruger vores tjenester, kundeservice eller opretter en brugerkonto hos os:

· Oplysninger såsom dit navn, dine adresser, telefonnumre eller e-mailadresser, når du opretter en brugerkonto hos os eller benytter vores kundeservice. Herudover skal du validere din brugerprofil ved brug af dit CPR-nummer og NemID. CPR-nummer og NemID bruges kun til at validere din identitet og gemmes ikke af os.

· Andet indhold, som du genererer, eller som er forbundet med din brugerkonto, og din brug af vores websted såsom din brug af følgende webstedsfunktioner: min konto (Mine Annoncer, Notifikationer/Beskeder, mine Favoritter, kommentarer på annoncer, annonceagent, gemte søgninger, Mine Brugeroplysninger, opret annonce), eller Hjælpe- og Chat sektionen.

· Finansielle oplysninger (f.eks. kreditkort- eller bankkontonumre) i forbindelse med en transaktion.

· Oplysninger i fritekstfelter som du selv vælger at indtaste, uden krav fra vores side.

· Yderligere oplysninger, som vi er pålagt eller berettiget til at behandle i henhold til national lovgivning, herunder for at kunne autentificere eller identificere dig eller verificere de oplysninger, vi har indsamlet.

 

Personlige oplysninger, som vi indsamler automatisk, når du bruger vores tjenester eller opretter en brugerkonto hos os:

· Vi kan indsamle oplysninger om din interaktion med vores tjenester, dine annoncepræferencer og din kommunikation med os. Det er oplysninger, vi modtager fra enheder (herunder mobilenheder), du bruger, når du tilgår vores tjenester. Disse oplysninger kan omfatte eksempelvis følgende: enheds-id eller entydig identifikator, enhedstype, id for annoncering og entydigt enhedstoken.

· Computer- og forbindelsesoplysninger som f.eks. statistik om dine sidevisninger, din trafik til og fra websteder, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, din IP-adresse, din browserhistorik og dine weblogoplysninger.

 

Personlige oplysninger, vi indsamler via cookies og lignende teknologier:

· Vi bruger cookies, webbeacons, entydige identifikatorer og lignende teknologier til at indsamle oplysninger om de sider, du får vist, de links, du klikker på, og andre handlinger, du foretager, når du bruger vores tjenester, i vores annoncer eller i e-mailindhold.

· Hvis du ønsker mere information om vores brug af disse teknologier, og hvordan de kontrolleres, fremgår dette i sektionen Cookies og lignende teknologier nedenfor.

Personlige oplysninger, der indsamles fra andre kilder:

Hvis du giver os personlige oplysninger om en anden person, må du kun gøre det med den pågældende persons samtykke. Du bør informere personen om, hvordan vi indsamler, bruger, offentliggør og opbevarer dennes personlige oplysninger i henhold til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Sådan anvender vi dine personlige oplysninger

Vi bruger dine personlige oplysninger til at levere og forbedre vores tjenester, give dig en personligt tilpasset oplevelse på vores websteder, kontakte dig angående din brugerkonto og vores tjenester, yde dig kundeservice, give dig personligt tilpasset annoncering og markedsføring samt at opdage, forhindre, modvirke og undersøge svindel og ulovlige aktiviteter.

Vi bruger de personlige oplysninger, vi indsamler om dig, til en række forskellige forretningsformål og på basis af en række forskellige behandlingsgrundlag. Følgende er en oversigt over, hvordan, og på basis af hvilke behandlingsgrundlag, vi behandler dine personlige oplysninger.

Vi bruger dine personlige oplysninger til at indgå eller opfylde aftaler med dig og levere vores tjenester til dig, til at overholde vores retlige forpligtelse eller beskytte dine vitale interesser. Dette omfatter:

· At gøre det muligt for dig at bruge vores tjenester til at kommunikere med tredjeparter, som er tilknyttet vores tjenester (f.eks. andre kunder eller erhvervsdrivende som bruger vores tjenester til at formidle muligheder). Og for mulige købere til at kommunikere med dig som ønsker at sælge en bolig på fribolighandel.dk

· At give dig mulighed for at tilgå og benytte vores tjenester (i særdeleshed så du kan publicere og administrere annoncer eller andet indhold), brugerkontostyring, drive, vurdere, sikre og forbedre vores tjenester, samt tilpasse webindhold, der inkluderer elementer og tjenester, som du måtte ønske som resultat af dine handlinger.

· At give dig adgang til funktioner, der muliggør kommunikation med andre brugere.

· At kontakte dig vedrørende din brugerkonto, af løse problemer med din brugerkonto, at afklare en tvist, at opkræve gebyrer eller skyldige beløb eller at yde dig andre former for nødvendig kundeservice.

o Når vi kontakter dig af ovenstående årsager, kan det foregå via e-mail, telefon, sms-besked, post og mobil-push-beskeder.

· At levere andre tjenester, du har anmodet om, som beskrevet, når vi indsamler oplysningerne.

· Vi bruger generelle oplysninger om geografisk placering til at give dig lokalitetsbaserede tjenester (f.eks. annoncer, søgeresultater og andet personligt tilpasset indhold).

· At forhindre, opdage, modvirke og undersøge svindel, sikkerhedsbrud eller andre potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter.

· For at håndhæve vores brugervilkår, denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre politikker, gældende national lovgivning og alle aftaler, vi måtte have med dig.

Vi bruger personlige oplysninger til at forfølge vores legitime interesser, hvis dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for disse interesser. Dette omfatter behandling, der sker for at:

· Forbedre vores tjenester ved f.eks. at behandle information, der gør det muligt at sikre tilgængelighed, fejlfinding, og løsning af problemer som du har oplevet, for derved at give dig en bedre oplevelse.

· Tilpasse, vurdere og forbedre vores annoncering for at gøre den mere relevant.

· Kontakte dig via e-mail, chat, telefon, SMS eller post for at tilbyde dig værdikuponer, rabatter og specialtilbud, for høre din mening via spørgeskemaer eller lignende, for informere dig om vores tjenester eller nyheder, der kan have relevans for din brug heraf. Dette vil altid ske, i overensstemmelse med dine præferencer og gældende lovgivning, herunder kravene i markedsføringsloven.

· Tilpasse vores tjenester, herunder vores websteder, så indholdet afstemmes bedre med dine præferencer.

· Analysere effekten af vores markedsføringskampagner (f.eks. ved at analysere åbnings- og klikprocenter).

· Overvåge og forbedre informationssikkerheden på vores websteder og i apps.

Med dit samtykke bruger vi dine personlige oplysninger til at:

· Kontakte dig med markedsføring via telefonopkald, e-mail, sms eller notifikationer i vores apps, herunder markedsføring fra nogle af vores udvalgte samarbejdspartnere. Dette vil altid ske i overensstemmelse med dit markedsføringssamtykke.

· Tilpasse tredjeparters bannerannoncer, herunder bannerannoncer, der vises på tredjeparters websteder, i forhold til din adfærd og dine præferencer.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Vi vil ikke benytte teknologier, der indebærer automatisk behandling af personoplysninger (dvs. uden menneskelig indblanding), herunder profilering, til at træffe beslutninger relateret til dig, der har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig, medmindre i) en sådan beslutning er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig, ii) vi har dit samtykke, eller iii) vi er pålagt at bruge sådan teknologi i henhold til national lovgivning.

Dine valg af, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger

Du kan vælge, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger til at kommunikere med dig og tilsende dig markedsføringsmeddelelser, hvordan vi giver dig tilpassede og relevante annoncer, og om du vil forblive logget ind på din brugerkonto.

Markedsføring

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, kan du framelde dig via linket i en e-mail, du har modtaget, eller kontakte os som beskrevet i sektionen ’Kontakt os’ nedenfor. Husk på, at vi ikke uden dit samtykke vil sælge, udleje eller på anden vis videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

Sådan kan du tilgå, kontrollere og korrigere dine personlige oplysninger

Vi respekterer din ret til at tilgå, korrigere, anmode om sletning af eller anmode om restriktioner for vores afbenyttelse af dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Vi gør også noget for at sikre, at de personlige oplysninger, vi indsamler, er præcise og up to date.

· Du har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi opbevarer om dig

· Efter anmodning giver vi dig en kopi af dine personlige oplysninger i et struktureret, alment benyttet og maskinlæsbart format

· Hvis dine personlige oplysninger er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at bede os om at opdatere dem

· Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personlige oplysninger

· Du kan også bede os om at slette eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger, men denne ret er underlagt gældende lovgivning og kan påvirke din adgang til nogle af vores tjenester

Adgang til, rettelse og sletning af dine personlige oplysninger

· Du kan se, gennemgå og ændre de fleste af dine personlige oplysninger ved at logge ind på din brugerkonto. Du bedes opdatere dine personlige oplysninger straks, hvis de bliver ændret eller er forkerte. Husk på, at når du først har foretaget et offentligt opslag, kan du måske ikke ændre eller fjerne det.

· Vi vil respektere enhver juridisk ret, du måtte have til at tilgå, ændre eller slette dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker indsigt og vil vide, om der kan være gebyrer, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning, bedes du kontakte os som beskrevet i sektionen Kontakt os nedenfor. Selvom du har juridisk ret til at anmode om indsigt i eller ændring eller sletning af dine personlige oplysninger, kan vi i visse tilfælde i overensstemmelse med gældende national lovgivning nægte denne indsigt eller afvise at ændre eller slette dine personlige oplysninger.

Hvis du anmoder os om at stoppe behandlingen af nogle eller alle dine personlige oplysninger, eller du tilbagetrækker dit samtykke (hvis relevant) til vores brug eller videregivelse af dine personlige oplysninger til de formål, der er anført i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi måske ikke kunne give dig alle de tjenester og den kundesupport, som tilbydes vores brugere i henhold til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og vores brugervilkår.

Efter anmodning fra dig vil vi, så vidt muligt, lukke din brugerkonto og fjerne dine personlige oplysninger, så de ikke er tilgængelige, snarest muligt, i overensstemmelse med gældende national lovgivning.

Retshåndhævelse, retssager og som berettiget i henhold til gældende lovgivning

· For at overholde vores forpligtelser efter lovgivningen, håndhæve vores brugervilkår, reagere på klager over, at et opslag eller andet indhold overtræder andres rettigheder, eller for at beskytte enhvers rettigheder, ejendomsret eller sikkerhed.

· Til retlige eller offentlige myndigheder, eller autoriserede tredjeparter, som reaktion på en verificeret anmodning eller retssag i forbindelse med en strafferetlig efterforskning eller påstået eller formodet ulovlig aktivitet eller enhver anden aktivitet, der udsætter os, dig eller nogen anden bruger for retligt ansvar. Vi vil kun videregive oplysninger, som vi vurderer relevante for efterforskningen eller undersøgelsen.

· Til kreditselskaber eller -bureauer i henhold til gældende national lovgivning.

· Til tredjeparter, der er involveret i en retssag, hvis vi er forpligtet til at afgive vidneforklaring, der foreligger en dommerkendelse eller lignende juridisk grundlag, eller vi på anden vis i god tro mener, at afsløringen af oplysninger er nødvendig for at undgå overhængende fare for fysiske eller økonomiske tab eller for at indberette mistanke om ulovlig aktivitet.

Ejerskifte

Hvis vi er involveret i en fusion med, overtages eller overtager en anden virksomhed (eller en del heraf), kan vi dele oplysninger med denne virksomhed. I en sådan situation vil vi kræve, at det fortsættende selskab følger denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger i forhold til dine personlige oplysninger. Hvis vi ønsker at håndtere dine personlige oplysninger til noget formål, der ikke er dækket i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, vil du på forhånd modtage besked om behandlingen af dine personlige oplysninger til de nye formål.

Hvor lang tid vi opbevarer dine personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe, som det er nødvendigt for at kunne levere de tjenester, du har anmodet om, eller til andre væsentlige formål såsom at overholde vores retlige forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores politikker.

Vores specifikke opbevaringstider for personlige oplysninger er dokumenteret i vores tidsplaner for opbevaring af poster. Hvor længe, vi opbevarer personlige oplysninger, kan variere markant alt efter konteksten af de tjenester, vi leverer, og vores retlige forpligtelser. Følgende faktorer har typisk indflydelse på opbevaringsperioder:

· Hvor længe er de personlige oplysninger nødvendige for at kunne levere vores tjenester? Det omfatter forhold som at vedligeholde og forbedre ydeevnen af vores produkter, beskytte vores systemer og opbevare relevante forretnings- og finansposter. Det er den generelle regel, som udgør grundlaget for de fleste af vores dataopbevaringsperioder. Typisk beholder vi dine generelle personlige oplysninger som navn, telefon og e-mail i op til 18 måneder efter endt brug af platformen, af hensyn til eventuelle behov for yderligere kommunikation efter et endt kundeforhold. Men aldrig til ”simpelt salg eller markedsføring” medmindre dette er godkendt tidligere.

· Er de personlige oplysninger følsomme? I så fald anvendes normalt en kortere opbevaringsperiode.

· Har du givet samtykke til en længere opbevaringsperiode? I så fald vil vi opbevare data i henhold til dit samtykke.

· Er vi underlagt retlig, kontraktmæssig eller lignende forpligtelse til at opbevare dine personlige oplysninger? Der kan f.eks. være love for obligatorisk dataopbevaring, myndigheders ordrer om at bevare data, der er relevante for en efterforskning, eller personlige oplysninger, der opbevares grundet en retstvist.

Når det ikke længere er nødvendigt for os at bevare dine personlige oplysninger, bortskaffer vi dem på forsvarlig vis i henhold til vores politikker for opbevaring og sletning af data.

Cookies og lignende teknologier

Når du besøger eller interagerer med vores websteder, tjenester, programmer, værktøjer eller chatsystem, vil vi eller vores autoriserede tjenesteudbydere evt. bruge cookies og andre lignende teknologier som hjælp til at give dig en bedre, hurtigere og sikrere oplevelse, og til annoncerings- og markedsføringsformål.

Hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger

Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, afsløring og ændring. Nogle af vores sikkerhedsforanstaltninger er firewalls og datakryptering, fysiske adgangskontroller til vores datacentre og autorisationskontroller for dataadgang. Hvis du mener, din brugerkonto er blevet misbrugt, bedes du kontakte kundesupport omgående.

Andre vigtige oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger

I dette afsnit beskrives nogle flere oplysninger, som du måtte finde vigtige, om beskyttelse af personlige oplysninger, der vedrører din brug af vores tjenester.

Hvad sker der når du deler dine personlige oplysninger på vores websteder eller i vores programmer?

Andre brugere har adgang til de oplysninger, du deler på Fri Bolighandel. Andre brugere kan f.eks. se dine annoncer, feedback, bedømmelser og tilhørende kommentarer. Andre brugere kan også se alle de oplysninger, du vælger at dele i din profil.

Når du bruger vores tjenester, kan dine kommunikationsdetaljer blive tilgængeligt for de betalende, og registrerede, brugere som ønsker at købe din ejendom.

Dit ansvar over for oplysninger, du modtager på Fri Bolighandel

Når du udfører en transaktion med en anden bruger, giver vi dig mulighed for at anskaffe eller giver dig eventuelt brugerens personlige oplysninger (f.eks. navn, brugerkonto-id, e-mailadresse, kontaktdetaljer, leverings- og faktureringsadresse) til gennemførelse af transaktionen. Uafhængigt af os har du ansvaret for sådanne data, og vi anbefaler dig at informere den anden bruger om din praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og respektere privatlivets fred. I alle tilfælde skal du overholde gældende lovgivning om privatlivets fred og give den anden bruger en chance for at blive fjernet fra din database og en chance for at gennemse de oplysninger, du har indsamlet om brugeren.

Du må kun bruge de personlige oplysninger, du har adgang til, til Diskret Bolighandel-transaktionsrelaterede formål eller til andre tjenester, der tilbydes gennem Fri Bolighandel (f.eks. deponering, levering, klager over svindel og kommunikation fra medlem til medlem), og til de formål, som den bruger, oplysningerne vedrører, har givet sit udtrykkelige samtykke til. Brug af personlige oplysninger om andre brugere, som du har adgang til, til noget formål vil udgøre en overtrædelse af vores brugervilkår.

Uønsket eller truende e-mail

Vi tolererer ikke misbrug af vores tjenester. Du har ikke tilladelse til at tilføje andre brugere på din adresseliste (e-mail eller post), ringe op til eller tilsende en bruger sms-beskeder til kommercielle formål, selvom brugeren har købt noget af dig, uden brugerens udtrykkelige samtykke. Afsendelse af uønsket eller truende e-mail og sms-beskeder er et brud på vores brugervilkår. Hvis du vil indberette Diskret Bolighandel-relateret spam eller forfalsket e-mail, bedes du underrette os omgående på info@fribolighandel.dk

Kommunikationsværktøjer

Vi kan scanne meddelelser automatisk og kontrollere for spam, virus, phishing og anden skadelig aktivitet, ulovligt eller forbudt indhold eller overtrædelser af vores brugervilkår, indeværende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller vores øvrige politikker.

Børns privatliv

Vores websteder henvender sig til et bredt publikum og er ikke beregnet til børn. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra brugere, der regnes for at være mindreårige i henhold til deres respektive nationale lovgivninger.

Tredjeparts praksis for beskyttelse af personlige oplysninger

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler kun vores brug og håndtering af personlige oplysninger, vi indsamler fra dig i forbindelse med leveringen af vores tjenester. Hvis du giver dine oplysninger til en tredjepart eller besøger en tredjeparts websted via et link fra vores tjenester, vil deres meddelelse om og praksis for beskyttelse af personlige oplysninger være gældende for alle personlige oplysninger, du giver til dem, eller de indsamler fra dig.

Vi kan ikke garantere for beskyttelsen af dine personlige oplysninger, når du giver dem til en tredjepart, og vi anbefaler dig at evaluere privatlivs- og sikkerhedspolitikkerne hos din handelspartner, før du indgår i en transaktion og vælger at dele dine personlige oplysninger. Det gælder også, hvis de tredjeparter, til hvem giver personlige oplysninger, er tilbudsgivere, købere eller sælgere på vores websted.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, eller kommentarer, vedrørende Fri Bolighandel, denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og/eller vores websted, kan du kontakte os, herunder vores databeskyttelsesofficer, ved at skrive på info@fribolighandel.dk.

Du har herudover altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.